Skip to content Skip to footer

Czym Jest Faktoring i Czy Warto Skorzystać z Usług

Przedsiębiorcy i właściciele rozwijających się firm coraz częściej decydują się na dodatkowe udogodnienia i możliwości. W skutek podjętych działań firma ma szansę działać sprawniej i uniknąć poniesienia określonych strat finansowych. Jedną z możliwości jest faktoring.

Jest to rozwinięta usługa finansowa, skierowana głównie do firm i przedsiębiorstw. Głównym jego zadaniem jest zachowanie płynności finansowej w sytuacji kiedy firma lub przedsiębiorstwo nie może bądź nie chce brać kredytu. Poniżej dowiesz się czym dokładnie jest faktoring, jakie są jego rodzaje i kiedy najbardziej się opłaca.

Co to jest faktoring?

Faktoring to dokładniej mówiąc usługa w której jedna ze stron – faktor nabywa wierzytelność, by w efekcie nią zarządzać i zająć się jej finansowanie. W zamian za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie, początkowo w postaci zaliczki, następnie (po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika) pozostałą część należnej kwoty.

Podjęte w ramach faktoringu działania, mają na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa oraz poprawienie płynności finansowej. Odpowiedni system działania sprawi, że należności od odbiorców szybciej spłyną na konto firmowe poprzez sprzedaż wierzytelności o odroczonym terminie płatności.

zawarcie umowy z firmą

W transakcji uczestniczą następujące podmioty:

 • faktorant czyli przedsiębiorca lub właściciel firmy,
 • faktor – instytucja finansowa – profesjonalna firma lub bank,
 • dłużnik – zobowiązany do zapłaty na rzecz faktoranta określonej sumy finansowej.

Jak to wygląda w praktyce? 

W praktyce cały proces wygląda następująco – profesjonalna, posiadająca uprawnienia instytucja finansowa odkupuje faktury Klienta. Po podpisaniu umowy na konto Klienta trafiają środki finansowe, które są częścią należności. Oprócz finansowania, profesjonalna firma faktoringowa zajmują się również odzyskiwaniem należności i prowadzeniem kont. Za wykonane usługi pobierana jest opłata.

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Zalety współpracy: 
 • poprawa płynności finansowej firmy,
 • szybki i w pełni bezpieczny dostęp do środków finansowych,
 • możliwość przeniesienia ryzyka związanego z niewypłacalością na faktora,
 • możliwość wydłużenia terminu płatności ze sprzedaży towarów i usług,
 • stały dopływ kapitału obrotowego.
Wady współpracy: 
 • wysokie koszty usług,
 • brak możliwości finansowania sprzedaży komisowej, detalicznej, gotówkowej,
 • konieczność zwrotu zaliczki otrzymanej od faktora.

Jakie są rodzaje faktoringu dla firm? 

Rozpatrując pojęcie faktoring dla firm w pierwszej kolejności spotkamy się z definicjami – faktoring pełny, niepełny i mieszany. Oto podstawowe różnicę tych trzech pojęć:

Faktoring pełny – bez regresu 

W momencie podpisania umowy, faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową. Działanie takie jest możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez faktora lub wykorzystywaniu istniejącej już polisy ubezpieczenia należności. W takich przypadkach Klient podejmujący współpracę z firmą faktoringową, tym samym pozbywa się ryzyka braku płatności przez odbiorcę.

Faktoring niepełny – z regresem 

W tym przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej. Faktor wykupuje należność bez przyjęcia na siebie ryzyka niewypłacalności odbiorców. Klient jest więc całkowicie odpowiedzialny za brak uregulowania należności W sytuacji braku płatności, Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty zaliczki wypłacanej z tytułu należności. Termin płatności objęty jest regresem i wynosi od 14 do 60 dni.

Faktoring mieszany 

Jest to swego rodzaju połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. W tym przypadku faktorant ma możliwość dochodzenia roszczenia od faktoranta. To w jakiej sytuacji przysługuje regres, znaleźć można w podpisanej przez strony umowie. W większości przypadków ryzyko związane z wierzytelnością podzielone jest tak, iż faktor nie posiada regresu w przypadku niewypłacalności osoby zadłużonej, w pozostałych jednak przypadkach tak.

Inne rodzaje faktoringu:

 • krajowy – nabywcami są podmioty krajowe,
 • eksportowy – dotyczy współpracy z podmiotami zagranicznymi
 • ubezpieczeniowy – możliwość poszerzenia usługi faktoringowej o ubezpieczenie z powodu braku płatności,
 • odwrócony – nabycie wierzytelności na wniosek nabywcy a nie sprzedającego.

Kiedy warto zdecydować się na usługę?

Skorzystanie z tego rodzaju usług to dobre rozwiązanie w sytuacji kiedy firma nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej i sam nie jest w stanie wypracować płynności finansowej. Takie działanie pozwoli na uregulowanie najpilniejszych i najpotrzebniejszych zobowiązań i uregulowanie sytuacji finansowej firmy. Dodatkowo, usługa polecana jest w sytuacji problemu z zarządzaniem należnościami. W sytuacji kiedy kontrahenci nie płacają należności w ustalonym wcześniej i objętym umową terminie, wskutek czego pojawiają się wewnętrzne problemy finansowe przedsiębiorstwa.

Profesjonalny faktoring dla firm pozwala na zachowanie płynności finansowej. Głównym jej zadaniem jest wyeliminowanie strat wynikających z braku wpływów z nieuregulowanych przez dłużnika świadczeń. Wybierając odpowiednią firmę zajmującą się oferowaniem tego typu usług będziesz mógł odetchnąć z ulgą.

 

Leave a comment